Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Zobacz demo - CRM, System CRM, esme, Systemy CRM, CRM online

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z oprogramowania udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.e-projekcje.pl.

§ 2 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin;

2. Klient - przedsiębiorca, który spełnia warunki Regulaminu, zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usług w trybie określonym w § 3 Regulaminu; Klientami oprogramowania mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

3. Strona internetowa - strona pod adresem www.e-projekcje.pl, za pośrednictwem której Klient może korzystać z oprogramowania udostępnionego on-line;

4. Oprogramowanie - oprogramowanie „E-projekcje" udostępnione przez Usługodawcę w trybie on-line za pomocą Strony internetowej;

5. Konto - konto założone przez Klienta dzięki Oprogramowaniu, będące zbiorem danych gromadzonych i przetwarzanych przez Klienta;

6. Abonament - opłata wniesiona przez Klienta z góry za korzystanie z oprogramowania przez określony czas zgodnie z aktualnym cennikiem, przy uwzględnieniu ewentualnych promocji.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Informacje zawarte na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

2. Podmiot pragnący zostać Klientem zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego zamieszczonego na Stronie internetowej.

3. Przy rejestracji Klient dokonuje wyboru unikalnego loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z Oprogramowania po zalogowaniu.

4. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego przez podmiot pragnący zostać Klientem stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy według warunków określonych w niniejszym Regulaminie i zgodę na jego postanowienia oraz zgodnie z cennikiem umieszczonym na Stronie internetowej w momencie zatwierdzenia formularza.

5. Umowa o świadczenie usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Oprogramowania zawarta zostaje w momencie potwierdzenia otrzymania oferty poprzez e-mail zwrotny wysłany automatycznie przez Usługodawcę.

6. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty rejestracji. W takim przypadku klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu opłaty naniesionej za korzystanie z usług, pod warunkiem, że do tego czasu z usługi nie skorzystał.

7. Z uwagi na charakter usługi, zwrot usługi po skorzystaniu z niej nie jest możliwy.

8. W razie wątpliwości za skorzystanie z usługi uznaje się wypełnienie do końca jednej analizy finansowej z wykorzystaniem Oprogramowania. 

§ 4 Zakres świadczonych usług

1. Z chwilą zawarcia umowy w trybie określonym w § 3 Regulaminu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta usług obejmujących:

a. udostępnienie Użytkownikom po zalogowaniu Oprogramowania w wersji zależnej od wybranego pakietu w celu gromadzenia, przetwarzania danych i generowania raportów,

b. udostępnienie przestrzeni na dysku niezbędnej do przechowywania danych związanych z korzystaniem z Oprogramowania,

c. stałe podnoszenie jakości Oprogramowania poprzez bieżące usuwanie stwierdzonych błędów, modyfikowanie oprogramowania oraz dodawanie nowych funkcjonalności,

d. archiwizowanie danych zgromadzonych przez Użytkowników i ich zabezpieczenie przed utratą.

§ 5 Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Korzystanie z Oprogramowania możliwe jest przy wykorzystaniu dowolnego komputera posiadającego dostęp do sieci Internet.

2. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania w przypadku korzystania przez Klienta z jednej z następujących przeglądarek:

a. FireFox 8.0 i nowsza,

b. Opera 10.62 lub nowszej,

c. Google Chrome 4 lub nowszej,

d. Safari 5 lub nowszej,

e. Microsoft Internet Explorer 8.0 oraz nowszych przeglądarek tych firm, dostępnych w pełnej i stabilnej wersji na polskim rynku.

§ 6 Obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz instrukcją korzystania z Oprogramowania udostępnioną w formie Pomocy.

2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy unikalnego identyfikatora (loginu) oraz hasła do korzystania z Oprogramowania. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia przez Klienta osobom trzecim identyfikatora (login) lub hasła.

§ 7 Odpłatność za korzystanie z usług

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Oprogramowania w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz instrukcją korzystania z Oprogramowania udostępnioną w formie Pomocy.

2. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy unikalnego identyfikatora (loginu) oraz hasła do korzystania z Oprogramowania. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia przez Klienta osobom trzecim identyfikatora (login) lub hasła.

§ 8 Prawa autorskie

Wyłączne majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania oraz Strony internetowej należą do Usługodawcy. Podlegają one ochronie na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 9 Ochrona prywatności

1. Usługodawca gromadzi dane podmiotów gospodarczych, które zawarły umowy  z Usługodawcą w formie określonej w § 3 Regulaminu.

2. Dane podmiotów gospodarczych podlegające rejestracji przetwarzane mogą być przez Usługodawcę w celach handlowych, w tym w celu udostępnienia ich innym podmiotom odpłatnie lub nieodpłatnie.

3. Usługodawca nie gromadzi danych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

§ 10 Odpowiedzialność za korzystanie z serwisu

1. Usługodawca na bieżąco dokłada wszelkich starań, aby Oprogramowanie udostępnione za pośrednictwem Strony internetowej wolne było od wad i błędów.

2. Korzystanie z oprogramowania odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta.
W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Oprogramowania, niemożność połączenia się ze Stroną internetową czy też utratę zgromadzonych danych.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki przetwarzania i wykorzystania danych przetwarzanych z wykorzystaniem udostępnionego Oprogramowania, w tym za podjęte na tej podstawie decyzje.

§ 11 Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą upływu okresu, na który wykupiony został Abonament.

2. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku:

a. umyślnego nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu,

b. wykorzystywania Oprogramowania w celach sprzecznych z prawem,

c. działania na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu bez konieczności powiadamiania o tym Klientów. Korzystanie z Oprogramowania po dniu wprowadzenia zmiany oznacza akceptację Regulaminu w jego zmienionym brzmieniu.

2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej.

3. Ewentualne spory wynikłe z tytułu stosowania niniejszego Regulaminu i zawarcia pomiędzy stronami umowy o świadczenie usług w trybie opisanym w § 3 Regulaminu, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.